Eerder werk

2019 – 2020

 • Afvalfonds Verpakkingen
  Begeleiding directie bij doorontwikkeling organisatiestrategie en doorvertaling in uitgangspunten communicatiestrategie 2021 – 2025.
 • Gemeente Rotterdam, Cluster Stadsontwikkeling
  Begeleiding directieteam cluster Stadsontwikkeling bij ontwikkeling, uitvoering en implementatie strategische organisatiekoers en de doorvertaling daarvan in de communicatiestrategie.
 • Gemeente Rotterdam, Cluster Stadsontwikkeling
  Teamleider communicatie cluster Stadsontwikkeling.

Van 2016 – 2019

 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
  Van juni 2018 tot en met mei 2019 werkte ik als communicatiestrateeg voor de NVWA. Daarbij gaf ik onder andere uitvoering aan een advies om de maatschappelijke positionering van de NVWA te versterken, vanuit het principe ‘extern winnen = intern beginnen’. Dat resulteerde in een aangescherpte organisatiekoers van de NVWA. Onderdeel was ook de ontwikkeling van de interne communicatiestrategie voor de NVWA i.s.m. de afdelingen Communicatie en P&O. Daarnaast heb ik via storytelling met managers en medewerkers gewerkt aan ‘het verhaal van de NVWA’, waarbij ik samen met de afdeling Communicatie verhalen van managers en medewerkers heb opgehaald en laten vertalen in fotografie, video, audio en tekeningen, die een plaats hebben gekregen in onder andere het Jaarverslag 2018 van de NVWA en in de organisatiekoers van de NVWA. Ook werkte ik mee aan het ophalen van verhalen voor de arbeidsmarktcommunicatie van de NVWA.
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  In februari 2019 heb ik op verzoek van het afdelingshoofd a.i. van de afdeling Communicatieadvies en – Onderzoek van het ministerie van SZW twee bijeenkomsten met medewerkers begeleid over de koers, kaders en keuzes van de afdeling. Daarbij heb ik samen met de afdeling de methodiek van ‘appreciative inquiry’ benut. Dat leidde tot een helder en concreet toekomstbeeld, waarbij de eerste stappen direct konden worden gezet.
 • ZonMW
  Voor ZonMW heb ik in oktober 2018 samen met Pauline Smabers van Coform een training kernboodschappen voor communicatieadviseurs van ZonMW begeleid.
 • Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)
  Vanaf januari 2014 tot en met mei 2018 werkte ik vanuit Haverkamp & Bergers Project Communicatie voor het KIDV. Het KIDV is in 2013 opgericht om bij te dragen aan een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Als strategisch communicatieadviseur heb ik o.a. uitvoering gegeven aan de externe positionering van het KIDV en het Meldpunt Verpakkingen, de communicatieve begeleiding van onafhankelijke onderzoeken door en in opdracht van het KIDV, de voorlichting en communicatie rond de invoering rond de invoering van het verbod op gratis plastic tasjes, de persvoorlichtingen de advisering en begeleiding van de directeur bij optredens in de media, en aan de opbouw en de leiding van het KIDV-communicatieteam.
 • Academie voor Overheidscommunicatie
  In 2017 verzorgde ik op verzoek van de Academie voor Overheidscommunicatie voor de training Module omgevingsonderzoek de onderdelen ‘Adviseren’ en ‘Toepassen’ en leverde ik twee keer een bijdrage aan de Vaktraining voor communicatieadviseurs.
 • Ministerie van Economische Zaken (EZ)
  Van juni 2016 tot en met oktober 2017 adviseerde ik het ministerie van EZ t.b.v. de corporate en interne communicatie, inclusief het programma ‘Samen in beleid’ & uitvoering verkenning t.b.v. opzet en uitvoering reputatiemanagement voor het (toenmalige)ministerie van EZ.
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ)
  In 2016 verzorgde ik op verzoek van de IGZ de maatwerk-workshop Reputatiemanagement tijdens de IGZ-brede bijeenkomst ‘De Verbinding’.

2016 en eerder

 • Afdeling Communicatie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  Strategisch communicatieadvies en –uitvoering t.b.v. Communicatiestrategie en Jaarplan afdeling Communicatie, 2015 – 2016.
 • Programma Duurzaam Doen
  Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal, ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013.
 • Trainingsmodule communicatie Leergang Projectmanagement en ICT
  Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, 2013.
 • Project Communicatie 2.015
  Directie Communicatie, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2012 – 2014.
 • Toetsing en Advies Onderzoeksontwikkelingsmodel
  DPC, samen met Quatro-J Beleidscommunicatie, 2011-2012.
 • Trainingsmiddag opstellen kernboodschappen Leerroute Strategisch Adviseren
  DPC, 2012.
 • Interim communicatieadvies op de terreinen openbaar vervoer, bereikbaarheid, ruimte en milieu & internationaal.
  Directie Communicatie, ministerie Infrastructuur en Milieu, 2011 – 2012.
 • Begeleiding werksessie opstellen kernboodschap Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
  NVWA, 2011.
 • Advies opzet klanttevredenheidsonderzoek
  Huurcommissie, 2011.
 • Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken (EZ)
  Strategisch advies, begeleiding en coaching van het managementteam van de directie Communicatie, na de samenvoeging van de departementen van EZ en LNV. Voorbereiding en begeleiding van heidagen met het nieuwe MT en van een directiebrede jaardag & bijdragen geleverd aan de koersnotitie van de directie. Januari – juni 2011.
 • corporate profilering en inrichting communicatiefunctie SIOB
  SIOB (met Irene Vincken Communicatie), 2010.
 • Opstellen corporate communicatieplan GGD Gelre-Ijssel
  Duquartier Communicatie, i.o.v. MT GGD Gelre-Ijssel, 2010.
 • Ontwikkeling corporate communicatiestrategie OCW
  Directie Communicatie OCW via Communicatiepool, 2010 – 2011.
 • Sociale Dienst Rijnstreek (ISDR)
  Ontwikkeling corporate communicatiestrategie en coaching MT op onderlinge samenwerkingen resultaatgerichtheid. 2009.
 • Communicatiebeleidskader SZW 2012-2016
  Directie Communicatie SZW, 2009 – 2011.
 • Opzet en begeleiding OCW-Imagomonitor OCW
  Directie Communicatie OCW via Communicatiepool, 2009-2011.
 • Interregionale Sociale Dienst Rijnstreek (ISDR)
  Coaching teamleiders op werkontwikkeling, communicatieve vaardigheden en loopbaanvragen, september 2009 – oktober 2010.
 • Verkenning opzet Communicatiebureau
  Ministerie VWS, 2009.
 • Evaluatie Communicatiewijzer & begeleiding heidagen en accountteams en MT
  Directie Communicatie ministerie van LNV, 2008 – 2009.
 • Inhoudelijke organisatie Jaarcongres Academie voor Overheidscommunicatie
  Academie voor Overheidscommunicatie i.s.m. de Voorlichtingsraad, 2008 – 2009.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  Ontwikkeling communicatiestrategie n.a.v. Commissie Leraren (cie. Rinnoy Kan), 2007 – 2008.
 • Communicatiewegwijzer DGOI
  Directie Communicatie, ministerie van EZ, 2008.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  Ontwikkeling van de Communicatiewijzer BZK, o.b.v. mijn ervaring met de ontwikkeling van de ‘Communicatiewijzer LNV’, 2008.
 • Voorbereiding en dagvoorzitterschap directiedagen
  Directie Communicatie ministerie van LNV, 2007 – 2009.
 • Advisering presentatie leiderschapscommunicatie
  Zwart & Partners, 2007.
 • Ontwikkeling Communicatiewijzer
  Directie Communicatie ministerie van LNV, 2007.
 • Begeleiding workshop voorconferentie ‘De Ouverture’
  Directie Communicatie, ministerie van Justitie, 2006.
 • Opzet en begeleiding trainingsdag MKB-Communicatie voor CWI
  Academie voor Overheidscommunicatie/RVD, 2006.
 • Onderzoek Programma Administratieve Lastenreductie Burgers
  Directie Communicatie en Informatie ministerie BZK, 2009.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  Inhoudelijke voorbereiding en leiding ronde tafels over de Code Interbestuurlijke Verhoudingen, opstellen advies o.b.v. de uitkomsten van alle tafels, 2006.
 • Corporate communicatiestrategie LNV
  Directie Communicatie, Ministerie van LNV, 2006.
 • Communicatiestrategie Versterken Veiligheidsbewustzijn
  Directie Communicatie en Informatie ministerie BZK, 2005-2006.
 • Projectleiding herziening intranet
  Directie Communicatie, ministerie van SZW, 2005.
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  O.b.v. extensieve deskresearch en expertinterviews, rapport opgesteld met trends en ontwikkelingen. Daaropvolgend: advies en implementatieplan opgesteld voor de inzet van communicatie als beleidsinstrument binnen SZW, 2004-2005.
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  Strategisch communicatieadvies aan directeur Intercom & ontwikkeling communicatiestrategie wet Werk & Bijstand, 2004.
 • Begeleiding heidag team Communicatie
  Agentschap SZW, 2004.
 • Uitgaven Overheidscommunicatie met Ondernemers in het MKB & Overheidscommunicatie met Ouderen
  Voorlichtingsraad/RVD en SDU, 2003 – 2004.
 • Ontwikkeling ‘Doe het zelf boek doelgroepconsultatie’
  Directie Communicatie ministerie van SZW, 2002.
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  Advisering en ontwikkeling ‘werkgeversloket’ t.b.v. SZW-communicatie met werkgevers, 2003 – 2004.
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  Strategisch communicatieadvies bij het communicatieprogramma ‘Van distributief naar responsief’, 2001 – 2002.